Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Politika

Zastupitelé Dvora Králové rozhodli na konci září o dalších zásadních investicích města

Redakce / 4.10.2019, Dvůr Králové nad Labem
Mezi nejočekávanější body jednání zastupitelstva patřil odkup autobusového nádraží, lipnické sokolovny a další kroky týkající se koupě stávající a případně stavby nové ČOV.
 

Navýšení základního kapitálu Měvak

Již při schválení zápisu z jednání finančního výboru bylo upozorněno, že jeho součástí byl i návrh přeměny stávající městské firmy Měvak s.r.o. na akciovou společnost v případě, že se její kapitál řádově navýší kvůli financování odkupu stávající ČOV, a to do vlastnictví Měvak. Aktuální základní kapitál Měvaku činí 200 tis. Kč, potřebný základní kapitál pro financování koupě staré ČOV je 20. mil Kč.

ČOV Žireč

Na dotaz zastupitelů se řešila žirečská ČOV. Z odpovědi pana Helbicha je patrné, že projektová příprava je hotová, chybí stavební povolení, dolaďují se povolení na přípojky, které by měly být součástí dotačního balíku. Bohužel do stávajícího dotačního titulu se nyní ČOV v Žirči nevejde, protože se jedná o ČOV pro méně než 1000 obyvatel, a ta není emisně tak výhodná jako u “velkých” ČOV, jakou je například dvorská. Dle slov místostarosty však zřejmě vypíše podobný dotační titul i Ministerstvo zemědělství, kde však již jsou jiné možnosti spolufinancování.

ČOV ve Dvoře Králové n. L.

Zastupitelstvo v bodě týkající se odkupu ČOV vzalo na vědomí jednání se současným majitelem a souhlasí s dalším jednání o podmínkách prodeje a možnostech financování. Toto usnesení bylo na žádost a doporučení pana Béma doplněno o usnesení, že jednatel Měvaku vypíše výběrové řízení na výstavbu nové ČOV. Znalecký posudek na cenu ČOV by měl být k dispozici v písmené podobě 27. září 2019. Znalecký posudek na hodnotu stávající technologie může být zadán.

Třístranná dohoda zatím nepřipravena

Z programu byl stažen bod týkající se třístranné dohody - návrhu na finální finanční vyrovnání mezi městem a současným majitelem i provozovatelem ČOV v případě odkupu ČOV městem. Schválením a dodržením podmínek dohody by došlo k definitivnímu narovnání vztahů ohledně ČOV ve městě Dvůr Králové nad Labem. Proto bylo v posledním bodu programu ZM doporučeno vedoucímu odboru RAF, aby projednal časově omezené navýšení stávajícího rámce kontokorentních úvěrů minimálně v rozsahu 38.352.477 Kč. To je přesná výše smluveného doplatku města za čištění odpadních vod. (21 mil. Kč bez DPH ročně je v dohodě uvedená cena čištění odpadních vod, po odečtení záloh činí doplatek 6.669.996,00 včetně DPH je dlužná částka celkem od 01.01.2014 do 30.09.2019 ve výši 38.352.477,00 Kč. Doba splatnosti činí dle dohody 30 dní ode dne podpisu dohody.) 

Lipnická sokolovna

Již na předchozích zastupitelstvech seznámil pan Metelka zastupitele o možnosti odkupu lipnické sokolovny, která je důležitým místem setkávání pro obyvatele Lipnice. Město Dvůr Králové nad Labem obdrželo přednostní nabídku k odkupu „Lipnické sokolovny“ vč. okolních pozemků. Během jednání o prodeji byly ze strany zástupce vlastníka upřesňovány podmínky prodeje a vznášeny požadavky. 

Zástupce vlastníka požadoval především odprodej části pozemkové parcely č. 10/2 (nachází se na ní asfaltový propojovací chodník) podél pozemkové parcely č. 10/1, prodej pozemkové parcely č. 7/1 (nachází se na něm zeleň) a zřízení příjezdu k pozemkové parcele č. 10/1 přes pozemkovou parcelu č. 6/1 (je zde vybudováno dětské hřiště), všechny v k. ú. Lipnice u Dvora Králové. Uvedené požadoval s ohledem na novou výstavbu RD na pozemkové parcele č. 10/1 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové.

Při prvním jednání byla zástupcem vlastníka požadována přibližná kupní cena od 5.000.000 Kč do 6.000.000 Kč. Při proběhlé prohlídce, s případným zápočtem za požadované pozemky města, byla požadována kupní cena ve výši cca 4.500.000 Kč. Při poslední schůzce zástupce vlastníka požadoval konečnou kupní cenu ve výši 5.000.000 Kč, kterou podmiňoval odprodejem vybraných pozemků z vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem.

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem NESCHVÁLILO odkoupení navrhovaných pozemků s nemovitostmi za kupní cenu ve výši 5.000.000 Kč.

Směna pozemků JUTY s městem

Zástupitelé souhlasili s požadavkem společnosti JUTA a. s. na narovnání vlastnických vztahů k pozemkům, které se nacházejí v areálu závodu a pod stávajícími stavbami společnosti JUTA a. s. (v ulicích Eklova, Dobrovského). V rámci vzneseného požadavku byla projednána možnost směny za pozemky ve vlastnictví společnosti JUTA a. s., které se nacházejí pod komunikací v ulici Eklova. Vzhledem k rozdílným výměrám a cenám bude ze strany společnosti JUTA a. s. doplacena částka ve výši 301.630 Kč (362.540 Kč – 60.910 Kč). Dále společnost JUTA a. s. uhradí polovinu vynaložených nákladů na pořízení geometrických plánů a znaleckých posudků ve výši 12.300 Kč (celkové náklady činily 24.600 Kč) a polovinu poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 500 Kč (celkem 1.000 Kč).

Neschválení bezúplatného převodu oční školy do majetku kraje

Královéhradecký kraj požádal město Dvůr Králové nad Labem o bezúplatný převod budovy čp. 840 „oční školy“ včetně přilehlého pozemku, a to ve veřejném zájmu. Cena obvyklá za příslušné parcely a stavby činí dle aktualizovaného znaleckého posudku 4.936.000 Kč. U stavební parcely užívané jako parkoviště byla jako cena obvyklá stanoveno 650.000 Kč.

S ohledem na požadavek bezúplatného převodu zveřejnilo vedení města seznam nákladů za posledních 5 let ve výši 1.404.200 Kč.Od roku 2017 nebylo do budovy čp. 840 ze strany města Dvůr Králové nad Labem investováno, a to i s ohledem na probíhající jednání o případném převodu do vlastnictví Královéhradeckého kraje.

Na stavební parcele č. 1047, jejíž součástí je stavba čp. 840, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, je však v katastru nemovitostí zapsáno zástavní právo smluvní pro Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, a. s. pro úvěr, který je splatný v roce 2021. Zástavní právo dle dikce platné zástavní smlouvy je zřízeno na dobu do úplného uspokojení všech pohledávek ČMZRB, a.s. vztahujících se ke Smlouvě o zvýhodněném úvěru. 

Město odkoupí areál autobusového nádraží

Zastupitelé odsouhlasili nabídku od společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s. na odkoupení areálu autobusového nádraží za cenu ve výši 9.900.000 Kč. Jedná se o pozemky o celkové výměře 9 131 m2. Součástí koupě je zřízení předkupního práva na budovu nádraží a příslušné pozemky. Ve smlouvě není navržena, ani nastíněna cena, za kterou by mohl současný majitel budovu s pozemky prodat, ani slib, že budovu nabídne k prodeji do určitého data.

Navrhovaná cena byla snížena z původně požadovaných 12.700.000 Kč. Splatnost je sjednána nejpozději do 31.03.2020 a DPH není uplatňováno. Finanční prostředky budou zahrnuty do návrhu rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem pro rok 2020.

Rozšířené muzeum

Byla schválena nová zřizovací listina Městského muzea ve Dvoře Králové, kdy expozice textiního tisku v budově SŠIS na Benešové návřeží se stává jeho odloučeným pracovištěm se 2 zaměstnanci. Více o expozici textilního tisku zde.

Cena města i pro Karadzose

Původně byla v usnesení zastupitelům doporučeno rozhodnutím kulturní komise neschválit udělení ceny města Charilaosu Karadzosovi in memoriam, a to za celoživotní přínos v oblasti kultury nejen v našem městě. V diskusi však měli vybraní zastupitelé i přítomní občané jiný názor a byl navržen a schválen protinávrh. Až do hlasování na jednání zastupitelstva je možné předložený návrh všech osobností doplnit nebo vypustit jakékoli jméno, a to na návrh jakéhokoli zastupitele. Letos se tomu tak po nátlaku široké veřejnosti skutečně stalo.

Cena města Dvůr Králové nad Labem byla udělana za celoživotní přínos profesionálnímu hasiči Zdeňku Šedivkovi, v oblasti hudby hudební skupině Wostruha, za autorství knihy Nebylo jim souzeno žít - Pavlíně Špatenkové a Heleně Rezkové, za celoživotní dílo v hudební oblasti Josefu Kočnarovi in memoriam, za celoživotní přínos v oblasti sportu Antonínu Valáškovi a Josefu Pospíšilovi, za mimořádné sportovní úspěchy v roce 2018 Dominice Jansové, Jakubu Grusovi a Karolíně Grohové. Dne 5. srpna byla všem zastupitelům zaslána e-mailem žádost o přehodnocení výběru udělení ocenění - tj. udělit Cenu města Dvůr Králové nad Labem Charilaosu Karadzosovi in memoriam, který dle petice celý svůj život zasvětil disdžokejské profesi, kterou bavil postupně mnoho generací nejen mládeže v našem městě a okolí. 

V závěrečné diskusi pan zastupitel Hroneš zmínil, že stávající vedení zadlužuje město způsobem, jak se za posledních 30 let nemapatuje.

Kateřina Sekyrková

Oficiální zápis z tohoto ZM

 

Související články
Otevřený dopis panu starostovi čekal na odpověď měsíc. Nová ČOV se městu vzdaluje.
Argumentační fauly při obhajobě ukončení příprav stavby nové ČOV
ČOV ve Dvoře Králové se postaví nebo koupí?

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 1786x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
02.06.2020 - Místa ve vlacích bude opět možné rezervovat přes rezervační systém Českých drah, a to od půlnoci z 2. na 3. června 2020. S výjimkou spojů SC Pendolino, bude zatím předprodej omezen na období od 3. do 13. června 2020.
25.05.2020 - Město Hradce Králové rozdělí mezi místní podnikatele zasažené koronavirovou krizí deset milionů korun. Schválením programu Antivirus - program peněžité pomoci o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Město tím chce zmírnit dopady zejména na drobné podnikatele a živnostníky, kteří museli v době nouzového stavu uzavřít provozovny. Příspěvek bude činit až 25 000 korun pro jednoho žadatele.
04.05.2020 - Dnes se opět sejde Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, které bude mimo jiné hlasovat o dotacích pro regionální rozvoj, životní prostředí a zemědělství, které na svém minulém zasedání neschválilo.

Volná pracovní místa
Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
19.06.2020 09:00 - 30.08.2020 16:00
Tvoříš, tvořím, tvoříme (výstava + soutěž)
20.06.2020 16:00 - 19.09.2020 17:00
Pohádky z Bauerovic zahrádky II
1.07.2020 - 30.08.2020
Nyní a dříve (výstava)
4.07.2020 17:00 - 4.07.2020 19:00
Jalda, noc odpuštění (drama, titulky, 15+)